PREPORUČITE:

17. 11. 2011.

AWSurveys - Posao kod kuće

NAPOMENA: Program je promenjen, tako da je sada zarada dosta smanjena i opis u nastavku ne odgovara trenutnoj ponudi. 


Opis posla:
Popunjavanje anketa
 
Uputstvo:
Sajt na kome se pojavljuju ankete koje treba ispunit je AWSurveys
Obično se radi da u par rečenica opišete sajt koji ste pogledali. Za taj posao dobijate od 1$ do 4$. Isplata se vrši preko PayPal-a i AlertPay-a. Za ljude iz Srbije preporucujem AlertPay pošto PayPal još uvek ne funkcioniše.

Dok ispunjavate anketu trudite se da date adekvatne primedbe. Pohvale im mnogo ne znače. Znači budite objektivni i sve što primetite da ne valja, svojim rečima opišite. Spamove sankcionišu, tako da ih izbegavajte.Detalji:
Da biste kreirali nalog idite na sajt AWSurveys i kliknite na "Create A Free Acount" i popunite  sledeća polja (bez š, đ, č ili áéö):
  • Username-ID: vaš nadimak.
  • Password:  lozinka treba da bude od 7-15 karaktera
  • First Name: ime
  • Last Name: prezime
  • Gender: pol    female: žensko / male: muško
  • Age: godine
  • Email adress:  email adresa
Pojaviće se polje za zaštitu, treba prekucati karaktere sa slike. Ako ste to uradili registracija je gotova.


Pojavljuje se nova stranica, sa tekstom
The Following Surveys are Available: ( sledeći upitnici za istraživanje su dostupni)
    Welcome Survey -- A $6.00 Website Evaluation is Available.
      
    A $4.00 Website Evaluation is Available.
      
    A $4.00 Website Evaluation is Available.
      
    A $4.00 Website Evaluation is Available.
      
    A $4.00 Website Evaluation is Available.
      
    A $4.00 Website Evaluation is Available.
      
    An  November Bonus Website Evaluation is Available.
Kliknite na prvi (Welcome Survey -- A $6.00 Website Evaluation is Available), otvoriće se nova stranica, gde piše da će te dobiti 6$ ako kliknemo na Start Surveys Now.5. 
Pojaviće se dva polja, koja trebaš popuniti na engleskom. Tu mežete staviti na primer sledeće fraze:
1.This is an excellent site!
2.I shall advise it to all!
3.I very much liked this site!
4.It is an interesting site!
5.I think this site should see more people!
Napominjem ponovo Budite originanli!!! Ako se traži komentar u dve rečenice onda napišite dve rečenice! Niko ne želi da daje pare za SPAM.

Kliknite na gornjem delu stranice na karticu „Invite Friends" Malo niže ćete naći „Your Direct Referring Link is below Invite Friends". Taj link treba postali vašim prijateljima i za svakog prijatelja kojeg preporučite dobijate 1.25 dolara.

07. 09. 2011.

„ECO PROTEXI“ DOO Novi Beograd - Inženjer zaštite životne sredine

„ECO PROTEXI“ DOO


11070 Novi Beograd, Milutina Milankovića 9b
tel. 011/228-30-26


Inženjer zaštite životne
sredine
na određeno vreme od 12 meseci
2 izvršioca


USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, dip-
lomirani inženjer hemijske tehnologije,
smer hemijsko inženjerstvo ili inženjer-
stvo zaštite životne sredine ili diplo-
mirani mašinski inženjer, smer procesna
tehnika i zaštita životne sredine, probni
rad 1 mesec, poznavanje rada na računaru
(Word, Excel, PowerPoint), vozačka dozvola
„B“ kategorije, viši nivo engleskog jezi-
ka, poželjna licenca inženjerske komore,
poželjno radno iskustvo na poslovima zaš-
tite životne sredine ili projektovanja.
Prijave slati na e-mail: office@ecoprotexi.rs.

OZNA INŽENjERING d.o.o. Beograd

OZNA INŽENjERING d.o.o.


Beograd, Višnjička 162
tel. 011/2785-515


Zidar
10 izvršilaca
Opis posla: malteracija, podziđivanje ili
zidanje.


Tesar
10 izvršilaca
Opis posla: priprema pozicije za šalo-
vanje, postavljanje oplata, rukovanje tes-
terama.


Armirač
10 izvršilaca
Opis posla: armiranje pozicije, vezivanje
gvožđa.


Zavarivač
10 izvršilaca
Opis posla: zavarivanje pozicije (sučeono,
ugaono i nadglavno); zavarivanje elektro-
lučno i zavarivanje u zoni inertnim gasom
CO.
Posebna znanja i veštine: vozačka dozvola
B kategorije, poželjan atest za zavarivanje.


Bravar
10 izvršilaca
Opis posla: vrši obaranje ivica brusi-
licom, zabušivanje/bušenje, brušenje po
varu.
Posebna znanja i veštine: vozačka dozvola
B kategorije.


OSTALO ZA SVA RADNA MESTA: Mesto rada:
Beograd (radovi se izvode na mostu „Gaze-
la“). Radni odnos se zasniva na određeno
vreme - 3 meseca. Obrazovanje: minimum
završena osnovna škola. Radno iskustvo:
obavezno je radno iskustvo na navedenim
poslovima. Obezbeđen je smeštaj u zidanim
objektima i barakama, ishrana - tri obro-
ka, prevoz od mesta smeštaja do mesta rada,
redovna isplata ličnih dohodaka od 25.
do 30. u mesecu za prethodni mesec, obez-
beđena zaštitna sredstva za rad. Neophod-
na su lekarska uverenja za rad na visini sa
obrascem 3. Vikendom se ne radi. Konkurs je
otvoren do popune radnih mesta. Zaintere-
sovani kandidati treba da se obrate osobi
za kontakt na gorenavedeni broj telefona
ili pošalju prijavu poštom. Lice za kon-
takt: Zorica Ristić.

06. 09. 2011.

KONCERN „FARMAKOM MB “ ŠABAC

KONCERN „FARMAKOM MB “


ŠABAC
FABRIKA AKUMULATORA
SOMBOR AD SOMBOR
25000 Sombor, Gradina 3
tel. 025/467-100


Glavni inženjer mašinskog
održavanja


USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, dip-
lomirani mašinski inženjer-automatičar;
1 godina radnog iskustva u struci; znanje
engleskog jezika; poznavanje rada na raču-
naru - viši nivo; probni rad 3 meseca.


Glavni inženjer
elektroodržavanja


USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme,
diplomirani inženjer elektrotehnike;
1 godina radnog iskustva u struci; znanje
engleskog jezika; poznavanje rada na raču-
naru - viši nivo; probni rad 3 meseca.


Tehnolog u proizvodnji


USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme,
diplomirani inženjer tehnologije - smer
elektrohemija; 1 godina radnog iskustva u
struci; znanje engleskog jezika; poznavanje
rada na računaru - viši nivo; probni rad
3 meseca.


Samostalni stručni
saradnik na poslovima
zastupanja, normativne
delatnosti i upravljanja


USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, dip-
lomirani pravnik; položen pravosudni
ispit; 1 godina radnog iskustva u struci;
znanje engleskog jezika; poznavanje rada na
računaru - viši nivo; probni rad 3 meseca.
OSTALO: Prijave sa dokazima podnose se
u roku od 8 dana od dana objavljivanja, na
navedenu adresu. Neblagovremene i nepo-
tpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

„LAMES“ DOO Sremska Mitrovica

„LAMES“ DOO


22000 Sremska Mitrovica
Jarački put bb


Rukovodilac sektora
tehnologije i metode
na određeno vreme


Odgovornosti: sastavljanje i ažuriranje
plana delatnosti prema metodama i teh-
nologijama rada; određivanje proizvodnih
procesa i ciklusa; istraživanje novih teh-
nologija i metoda; sastavljanje/ažuriranje
FMEA Failure modes and effects analysis u
procesu; sastavljanje/ažuriranje radnih
ciklusa, Flow-Chart i tehničkih specifika-
cija; provera/analiza/rešavanje problema
u vezi kvaliteta nastalih u toku procesa
(ili zbog opreme).


USLOVI: VII stepen, tehničkog usmerenja;
iskustvo u tehnološkim i metodološkim
oblastima; poznavanje principa LEAN pro-
izvodnje; odlično poznavanje mašinstva i/
ili elektronike; poznavanje informatič-
kih procesa i aplikacionih paketa za PC
(poznavanje SAP-a je prednost); poznavanje
barem jednog stranog jezika (po mogućnosti
engleski). Rok za prijavu je 09.09.2011.
godine. CV i propratno pismo slati na
e-mail: perovic@liconsulting.rs ili poštom na
adresu firme. Nepotpune i neblagovremene
prijave neće se uzimati u razmatranje.


Rukovodilac službe
održavanja
na određeno vreme


Odgovornosti: izrada i ostvarenje planova
preventivnog i deduktivnog održavanja opre-
me i uređaja; prilagođavanje i standardiza-
cija svih uređaja prema propisanim bezbed-
nosnim normama; pridržavanje propisa za
zaštitu životne sredine; određivanje rad-
nih zadataka i organizacija posla po smena-
ma; identifikacija potrebe za obukom; pro-
cena performansi i troškova; kontinualna
analiza zahteva u smislu prostora, sredsta-
va, osoblja, lay-out, troškova i sprovođenja
mera u cilju kontinualnih poboljšanja.


USLOVI: srednja škola tehničke struke (IV
stepen); iskustvo u delatnostima održa-
vanja i upravljanja procesima i ljudima;
sposobnost procene troškova održavanja;
poznavanje mašinstva i/ili elektronike;
sposobnost rukovođenja u vanrednim situ-
acijama; poznavanje informatike i aplika-
cionih softverskih paketa; poznavanje jed-
nog stranog jezika je prednost. Rok za prijavu
je 09.09.2011. godine. CV i propratno pismo
slati na e-mail: perovic@liconsulting.rs ili
poštom na adresu firme. Nepotpune i nebla-
govremene prijave neće se uzimati u razma-
tranje.

AD „HEROJ PINKI “ Novi Sad - Rukovalac građevinskih mašina-pripravnik

AD „HEROJ PINKI “


21000 Novi Sad, Beogradski kej 51
tel. 021/421-177


Rukovalac građevinskih
mašina-pripravnik


za rad na deponiji na teritoriji
grada Beograda, na određeno vreme 6
meseci


2 izvršioca
USLOVI: III ili II stepen stručne spreme
u navedenom zanimanju, položen ispit za
rukovaoca građevinskih mašina i opšti
uslovi predviđeni zakonom i uslovima
Pravilnika o sistematizaciji poslova.


Uz zahtev kandidati su dužni da prilože
dokaz o završenoj školskoj spremi, kao i
uverenje o položenom ispitu za rukovao-
ca građevinskih mašina. Prijavu sa bio-
grafijom i dokazima o ispunjavanju uslova
oglasa dostaviti na gorenavedenu adresu,
sa naznakom „Za kadrovsku službu“.

„HIDROTEHNIKA - HIDROENERGETIKA “ AD


„HIDROTEHNIKA -
HIDROENERGETIKA “ AD
11000 Beograd, Braće Krsmanović 13
tel. 011/2181-888, lok. 146; 064/1959-688

Elektrotehničar
autoelektronike

na određeno vreme 12 meseci
2 izvršioca
USLOVI: IV stepen stručne spreme, elek-
trotehničar autoelektronike, automehani-
čar sa kursom iz autoelektronike, sa naj-
manje 6 meseci radnog iskustva. Konkurs je
otvoren do popune radnih mesta.

AD „MOTINS “ Novi Sad - Generalni direktor


AD „MOTINS “

21000 Novi Sad
Put partizanskog novosadskog odreda 6

Generalni direktor

USLOVI: visoka ili viša stručna spre-
ma, mašinske, metalurške, ekonomske ili
pravne struke, poznavanje jednog svet-
skog jezika (engleski ili nemački), radno
iskustvo najmanje 5 godina u privredi, od
toga 3 godine na rukovodećim poslovima, da
kandidat nije kažnjavan za krivična dela
u privredi. Prijave sa potrebnom dokumen-
tacijom dostaviti na adresu: Razvojna ban-
ka Vojvodine, Stražilovska 2, Novi Sad, sa
naznakom: „Konkurs za generalnog direkto-
ra AD MOTINS Novi Sad“, u roku od 15 dana
od dana objavljivanja.

„MICROFINANCE GROUP“ DOO Novi Beograd - Računovođa-vođenje proizvodnje


„MICROFINANCE GROUP“ DOO

11070 Novi Beograd
Đorđa Stanojevića 11a/16

Računovođa-vođenje
proizvodnje

USLOVI: VII/1 ili VI stepen stručne spre-
me, diplomirani ekonomista ili ekonomi-
sta, probni rad 4 meseca, poznavanje rada
na panteon softveru, ovlašćeni računo-
vođa, srednji nivo engleskog jezika, pozna-
vanje proizvodnje, radno iskustvo 5 godina,
iskustvo u radu u srednjim preduzećima
koja se bave proizvodnjom ili višego-
dišnje iskustvo u agencijskom knjigovod-
stvu. Prijave slati na e-mail: z.vukailovic@
microfinancegroup.rs.

STUDIO LEPOTE „VILA“ Beograd - Kozmetičar


STUDIO LEPOTE „VILA“

11000 Beograd, Savska 5/5
tel. 064/2622-388
e-mail: studio.vila@yahoo.com

Kozmetičar

na određeno vreme 12 meseci
USLOVI: IV ili III stepen stručne spreme,
poslovi kozmetičara, pedikira, manikira,
masaže, poželjno radno iskustvo. Konkurs
je otvoren do popune radnog mesta.

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNjA „ACA “ Beograd - Muški frizer


SAMOSTALNA ZANATSKA

RADNjA „ACA “
11000 Beograd, Đorđa Jovanovića 13
tel. 060/3225-838

Muški frizer

USLOVI: III stepen stručne spreme, muški
frizer, sa radnim iskustvom od najmanje
jedne godine. Konkurs je otvoren do popune
radnog mesta.

DOO „ŠTAM PARIJA BALKAN “ Inđija


DOO „ŠTAM PARIJA BALKAN “

22320 Inđija, Jovana Popovića 118
tel. 022/561-641

Ofset mašinista tabačne
štampe

2 izvršioca
USLOVI: završena škola III ili IV ste-
pen, odgovarajuće stručne spreme, lekar-
sko uverenje, radno iskustvo od minimum
5 godina, diploma o položenom stručnom
ispitu. Kandidati koji učestvuju na kon-
kursu moraju da budu stručno osposobljeni
i da poseduju potrebno znanje i iskustvo u
radu na ofset mašinama za tabačnu štam-
pu: na višebojnim mašinama od formata
A2, B2, B1 šestobojnoj. Kandidati moraju
da budu timski orijentisani, ambiciozni
i samoinicijativni. Uz to, treba da pose-
duju vozačku dozvolu „B“ kategorije. Kan-
didati koji budu ušli u uži izbor moraće
znanje da potvrde i u samoj štampariji na
probnom radu, nakon čega će se sa odabra-
nim kandidatima zaključiti ugovori o radu
na neodređeno vreme. Kandidat je dužan
da uz prijavu dostavi: biografiju sa lič-
nim podacima i kretanju u službi, overen
prepis ili overenu fotokopiju diplome o
stručnoj spremi, overen prepis ili overenu
fotokopiju uverenja o položenom stručnom
ispitu, potvrdu da ima najmanje 5 godina
radnog staža na traženim poslovima, odgo-
varajuće lekarsko uverenje-ne starije od 6
meseci (podneti pre zaključivanja ugovo-
ra). Rok za podnošenje prijava je 15 dana
od dana objavljivanja konkursa, na adresu
preduzeća, sa naznakom: „Konkurs za radno
mesto ofset mašinista tabačne štampe“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće
se razmatrati. Bliža obaveštenja mogu se
dobiti u sekretarijatu preduzeća, na broj
telefona: 022/561-641.

Ofset mašinista na roto

novinskoj štampi

2 izvršioca
USLOVI: završena škola III ili IV ste-
pen, odgovarajuće stručne spreme, lekar-
sko uverenje, radno iskustvo od minimum
5 godina, diploma o položenom stručnom
ispitu. Kandidati koji učestvuju na kon-
kursu moraju da budu stručno osposobljeni
i da poseduju potrebno znanje i iskustvo

u radu na rotacionim novinskim maši-
nama hit set i kold set štampe: „ROLAND
POLIMAN“ 10 boja, „ALBERT 200“ 12 boja,
„GOSS SUBORMAN“ 8 boja. Kandidati moraju
da budu timski oirjentisani, ambiciozni
i samoinicijativni. Uz to, treba da pose-
duju vozačku dozvolu „B“ kategorije. Kan-
didati koji budu ušli u uži izbor moraće
znanje da potvrde i u samoj štampariji na
probnom radu, nakon čega će se sa odabra-
nim kandidatima zaključiti ugovori o radu
na neodređeno vreme. Kandidat je dužan
da uz prijavu dostavi: biografiju sa lič-
nim podacima i kretanju u službi, overen
prepis ili overenu fotokopiju diplome o
stručnoj spremi, overen prepis ili overenu
fotokopiju uverenja o položenom stručnom
ispitu, potvrdu da ima najmanje 5 godina
radnog staža na traženim poslovima, odgo-
varajuće lekarsko uverenje-ne starije od 6
meseci (podneti pre zaključivanja ugovo-
ra). Rok za podnošenje prijava je 15 dana
od dana objavljivanja konkursa, na adresu
preduzeća, sa naznakom: „Konkurs za rad-
no mesto ofset mašinista roto štampe“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće
se razmatrati. Bliža obaveštenja mogu se
dobiti u sekretarijatu preduzeća, na broj
telefona: 022/561-641.

Knjigovezac i radnik

rukovalac doradnih mašina
u štampariji

2 izvršioca
USLOVI: završena škola III ili IV ste-
pen, odgovarajuće stručne spreme, lekar-
sko uverenje, radno iskustvo od minimum
5 godina, diploma o položenom stručnom
ispitu. Kandidati koji učestvuju na konkur-
su moraju da budu stručno osposobljeni i da
poseduju potrebno znanje i iskustvo u radu
na mašinama u knjigoveznici: grafičkim
noževima; falc mašinama; tul mašina-
ma; revijalnoj Brener i MILER MARTINI
mašini; insertirki; binderu itd. Kandi-
dati moraju da budu timski orijentisani,
ambiciozni i samoinicijativni. Uz to, tre-
ba da poseduju vozačku dozvolu „B“ katego-
rije. Kandidati koji budu ušli u uži izbor
moraće znanje da potvrde i u samoj štampa-
riji na probnom radu, nakon čega će se sa
odabranim kandidatima zaključiti ugovori
o radu na neodređeno vreme. Kandidat je
dužan da uz prijavu dostavi: biografiju sa
ličnim podacima i kretanju u službi, ove-
ren prepis ili overenu fotokopiju diplo-
me o stručnoj spremi, overen prepis ili
overenu fotokopiju uverenja o položenom
stručnom ispitu, potvrdu da ima najmanje
5 godina radnog staža na traženim poslo-
vima, odgovarajuće lekarsko uverenje-ne
starije od 6 meseci (podneti pre zaključi-
vanja ugovora). Rok za podnošenje prijava
je 15 dana od dana objavljivanja konkursa,
na adresu preduzeća, sa naznakom: „Kon-
kurs za radno mesto knjigovezac i radnik
rukovalac doradnih mašina u štampariji“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće
se razmatrati. Bliža obaveštenja mogu se
dobiti u sekretarijatu preduzeća, na broj
telefona: 022/561-641.

Grafički dizajner


USLOVI: završena škola III ili IV stepen,
odgovarajuće stručne spreme, lekarsko uve-
renje, radno iskustvo od minimum 5 godina,
diploma o položenom stručnom ispitu. Kan-
didati koji učestvuju na oglasu moraju da budu
stručno osposobljeni i da poseduju potrebno
znanje i iskustvo na izradi grafičkog dizaj-
na za potrebe „ŠTAMPARIJE BALKAN“. Kandi-
dat mora da poznaje rad na računaru, i to u
programima: Office paket (Word, Excel); Adobe
Photoshop CSZ; Adobe Indesign CSZ; CorelDraw
X3; Adobe Acrobat 8 Professional; Adobe Illustrator
CSZ. Kandidati moraju da budu timski orijen-
tisani, ambiciozni i samoinicijativni. Uz to,
treba da poseduju vozačku dozvolu „B“ katego-
rije. Kandidati koji budu ušli u uži izbor
moraće znanje da potvrde i u samoj štam-
pariji na probnom radu, nakon čega će se sa
odabranim kandidatima zaključiti ugovori o
radu na neodređeno vreme. Kandidat je dužan
da uz prijavu dostavi: biografiju sa ličnim
podacima i kretanju u službi, overen prepis
ili overenu fotokopiju diplome o stručnoj
spremi, overen prepis ili overenu fotoko-
piju uverenja o položenom stručnom ispitu,
potvrdu da ima najmanje 5 godina radnog staža
na traženim poslovima, odgovarajuće lekar-
sko uverenje-ne starije od 6 meseci (podneti
pre zaključivanja ugovora). Rok za podnoše-
nje prijava je 15 dana od dana objavljivanja
konkursa, na adresu preduzeća, sa naznakom:
„Konkurs za radno mesto grafički dizajner“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se
razmatrati. Bliža obaveštenja mogu se dobiti
u sekretarijatu preduzeća, na broj telefona:
022/561-641.

Operater na CT P uređaju
na određeno vreme

USLOVI: završena škola III ili IV stepen,
odgovarajuće stručne spreme, lekarsko uve-
renje, radno iskustvo od minimum 5 godi-
na, diploma o položenom stručnom ispitu.
Kandidati koji učestvuju na konkursu moraju
da budu stručno osposobljeni i da poseduju
znanje i iskustvo na radu na CTP uređaju:
AGFA EXALIBUR B1. Pored toga, kandidati
moraju da poznaju rad na računaru, rad na
ploteru i rad na pripremi za štampu. Kan-
didati moraju da budu timski orijentisani,
ambiciozni i samoinicijativni. Uz to, tre-
ba da poseduju vozačku dozvolu „B“ katego-
rije. Kandidati koji budu ušli u uži izbor
moraće znanje da potvrde i u samoj štam-
pariji na probnom radu, nakon čega će se
sa odabranim kandidatima zaključiti ugo-
vori o radu na određeno vreme. Kandidat je
dužan da uz prijavu dostavi: biografiju sa
ličnim podacima i kretanju u službi, ove-
ren prepis ili overenu fotokopiju diplo-
me o stručnoj spremi, overen prepis ili
overenu fotokopiju uverenja o položenom
stručnom ispitu, potvrdu da ima najmanje
5 godina radnog staža na traženim poslo-
vima, odgovarajuće lekarsko uverenje-ne
starije od 6 meseci (podneti pre zaključi-
vanja ugovora). Rok za podnošenje prijava
je 15 dana od dana objavljivanja konkursa,
na adresu preduzeća, sa naznakom: „Konkurs
za radno mesto operater na CTP uređaju“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće
se razmatrati. Bliža obaveštenja mogu se
dobiti u sekretarijatu preduzeća, na broj
telefona: 022/561-641.

DOO „PANŠPED “ Novi Sad -Direktor RJ robno-transportni terminal


DOO „PANŠPED “

21000 Novi Sad, Vojvode Šupljikca 40
tel. 021/423-800, 423-801
e-mail: pansped@pansped.rs

Direktor RJ robno-
transportni terminal

USLOVI: VII stepen stručne spreme, diplo-
mirani saobraćajni inženjer, diplomira-
ni ekonomista, aktivan rad u svim MS Office
programima, vozačka dozvola „B“ kategorije,
znanje engleskog jezika, radno iskustvo na
poslovima rukovođenja, na poslovima skla-
dištenja i distribucije 5 godina. Prija-
ve slati poštom, na gorenavedenu adresu
ili na gorenavedenu e-mail adresu. Oglas je
otvoren do 30.09.2011. godine.

WOOLLINE D.O.O. Beograd - Menadžer prodaje


WOOLLINE D.O.O.

Beograd, Brane Petronijevića 2
tel. 011/3606-390
e-mail: info.woolline@gmail.com

Menadžer prodaje

5 izvršilaca - Zrenjanin, Vršac,
Pančevo, Ruma, Sremska Mitrovica
Opis posla: prodaja turističkih aranžma-
na, ekskluzivne vunene, posteljine i apara-
ta za domaćinstvo.
USLOVI: VI stepen stručne spreme, bez
obzira na vrstu škole; vozačka dozvola B
kategorije; postoji mogućnost obezbeđi-
vanja smeštaja; puno radno vreme - 8 sati
dnevno; rad na terenu; neophodno je posedo-
vanje sopstvenog vozila. Poslodavac orga-
nizuje profesionalnu obuku za menadžere
prodaje u Rovinju. Neophodno je posedovanje
pasoša.
OSTALO: Konkurs je otvoren do popune rad-
nog mesta. Zainteresovani kandidati treba
da se obrate osobi za kontakt, na gorena-
vedeni broj telefona ili pošalju svoj CV.
Lice za kontakt: Selena Arsenov.

AD „ĐERDAP TURIST “ Kladovo - Kuvar jednostavnih jela


AD „ĐERDA P TURIST “
KLADOVO
Dunavska 50, Kladovo
tel. 019/801-520, 019/801-388

Kuvar jednostavnih jela

USLOVI: III stepen stručne spreme, mini-
mum 12 meseci radnog iskustva u struci;
rad u smenama, radno vreme 8 sati dnevno,
obezbeđena ishrana, lice starosti do 30
godina; program „Prva šansa 2010“ - zame-
na lica.

OSTALO: Konkurs je otvoren do 30.09.2011.
Zainteresovani kandidati treba da se jave
na gorenavedene brojeve telefona, osobama
za kontakt: Smilja Radić, Ljubiša Nakulo-
vić.

UGOSTITE LjSKA RADNjA „JAHTING KLUB KEJ “ - Beograd


UGOSTITE LjSKA RADNjA

„JA HTING KLUB KEJ “
11000 Beograd, Ušće bb
tel. 025/825-11-11

Kuvar

USLOVI: IV stepen stručne spreme u nave-
denom zanimanju; radno iskustvo 12 meseci;
terenski rad, obezbeđen smeštaj, obezbeđe-
na ishrana.

Konobar
na određeno vreme

USLOVI: IV ili III stepen stručne spreme
u navedenom zanimanju; radno iskustvo 12
meseci; terenski rad, obezbeđen smeštaj,
obezbeđena ishrana.

Bravar varilac
na određeno vreme

USLOVI: III stepen stručne spreme, brodo-
monter; 12 meseci radnog iskustva; teren-
ski rad, obezbeđen smeštaj, obezbeđena
ishrana.

Bravar
na određeno vreme

USLOVI: III stepen stručne spreme u nave-
denom zanimanju; terenski rad, obezbeđen
smeštaj, obezbeđen prevoz.

Mornar motorista
na određeno vreme

USLOVI: III stepen stručne spreme, pomor-
ski brodovođa; obuka za mornara; terenski
rad, obezbeđen smeštaj, obezbeđena ishra-
na.

Mornar
na određeno vreme

USLOVI: I stepen stručne spreme, terenski
rad, obezbeđen smeštaj, obezbeđena ishra-
na.

Radnik za rad sa

životinjama
na određeno vreme

USLOVI: IV stepen stručne spreme, veteri-

narski tehničar ili I stepen stručne spre-
me, NK radnik; šest meseci radnog isku-
stva.

Higijeničar
na određeno vreme

USLOVI: I stepen stručne spreme, NK rad-
nik; terenski rad, obezbeđen smeštaj, obez-
beđena ishrana.
Rok za prijavljivanje je 30.09.2011. godine.

DOO „S-NAJDANOV “ Niš - Izvršilac na liniji tehničkog pregleda


DOO „S-NAJDANOV “

18000 Niš, Žikice Španca 68
tel. 063/420-608

Izvršilac na liniji
tehničkog pregleda

3 izvršioca

USLOVI: VI stepen stručne spreme, inženjer
drumskog saobraćaja; IV stepen stručne
spreme, tehničar drumskog saobraćaja; III
stepen stručne spreme, automehaničar; rad-
no iskustvo 12 meseci; vozačka dozvola „B“
kategorije; vozačka dozvola „C“ kategorije;
engleski jezik-početni nivo.

„AUTOSAOBRAĆAJ “ AD Kragujevac - Vozač-kondukter


„AUTOSAOBRAĆAJ “ AD

34000 Kragujevac, Kneza Mihaila 70
tel. 034/353-792

Vozač-kondukter
na određeno vreme 3 meseca

5 izvršilaca

USLOVI: IV ili III stepen stručne spreme
u navedenom zanimanju; položen vozač-
ki ispit „D“ kategorije; najmanje 3 godine
radnog iskustva na poslovima vozača. Uz
prijavu na konkurs kandidati su u obavezi
da prilože originale ili overene foto-
kopije sledećih dokumenata: svedočanstva
završenog razreda i diploma; izvoda iz
matične knjige rođenih; radne knjižice;
vozačke dozvole „D“ kategorije; lekarsko
uverenje; fotokopija lične karte. Prijave
na konkurs, sa kratkom biografijom i odgo-
varajućom dokumentacijom, dostaviti lično
ili preporučenom pošiljkom. Nepotpune,
nerazumljive, nedopuštene ili neblagov-
remene molbe i prijave uz koje nisu prilo-
ženi svi potrebni dokazi, neće se uzeti u
razmatranje.

„PABLIC S.M.“ DOO Beograd - Komercijalista


„PABLIC S.M.“ DOO
11000 Beograd, Beočinska 11
tel. 011/2960-450, 063/8675-760
e-mail: lokalnenovine@gmail.com

Komercijalista
za rad na terenu Beograd-Zemun

USLOVI: najmanje IV stepen stručne spre-
me u bilo kom zanimanju. Lice za kontakt:
Snežana.

„SAURON SATELLITES“ DOO Novi Sad - Poslovođa servisa za ugradnju auto-stakala, Serviser za ugradnju autostakala


„SAURON SATELLITES“ DOO

21000 Novi Sad, Aranj Janoša 2
tel. 064/158-48-78
e-mail: sava.zivanic@gmail.com

Oglašava radna mesta za rad u servi-
su za ugradnju auto-stakala u Subotici:

Poslovođa servisa za
ugradnju auto-stakala

USLOVI: III stepen stručne spreme u zani-
manju autolimar, 12 meseci radnog isku-
stva na traženim poslovima, osnovi rada
na računaru, mađarski jezik-viši nivo,
vozačka dozvola „B“ kategorije, probni rad
1 mesec.

Serviser za ugradnju auto-
stakala

USLOVI: III stepen stručne spreme, autoli-
mar, 12 meseci radnog iskustva na navede-
nim poslovima, osnovi rada na računaru,
mađarski jezik-srednji nivo, vozačka doz-
vola „B“ kategorije, probni rad 1 mesec.

OSTALO: Prijave (CV) slati na e-mail: sava.
zivanic@gmail.com. Oglas je otvoren do
15.09.2011. godine.

„MERIT INVEST “ DOO Subotica - Knjigovođa


„MERIT INVEST “ DOO

24000 Subotica, Nadežde Petrović 23
e-mail: merit_su@eunet.rs

Knjigovođa

USLOVI: IV stepen stručne spreme, eko-
nomske struke, ekonomski tehničar, radno
iskustvo na kompletnim knjigovodstvenim
poslovima, licenca za obavljanje knji-
govodstveno-računovodstvenih poslova
i izradu bilansa, rad na računaru (Word,
Excel, Internet), vozačka dozvola „B“ kate-
gorije, poželjno znanje engleskog jezika,
ali nije uslov. Prijave (CV) slati isklju-
čivo na e-mail: merit_su@eunet.rs. Rok za
prijavljivanje je 15 dana od dana objavlji-
vanja oglasa.

RESTORAN „JET-SET“ Novi Sad - Konobar


RESTORAN „JET-SET“

21000 Novi Sad, Temerinski put 41
Tel. 021/6414-511

Konobar
na određeno vreme 3 meseca
3 izvršioca

USLOVI: IV ili III stepen stručne spreme u
bilo kom zanimanju ili završena osnovna
škola, probni rad 1 mesec. Rok za podnoše-
nje prijava je 15 dana.

KNjIGOVODSTVENA AGENCIJA „BILANS “ - Administrativni radnik


KNjIGOVODSTVENA AGENCIJA

„BILANS “
21000 Novi Sad, Petra Drapšina 39
tel. 021/472-3-472

Administrativni radnik

USLOVI: IV ili III stepen stručne spreme
u navedenom zanimanju, završena ekonomska
škola, probni rad 3 meseca. Rok za podno-
šenje prijava je 15 dana.

„GROUP ENIGMA MC“ DOO Kruševac - Referent u knjigovodstvu,Serviser građevinskih mašina, Pomoćni radnik u magacinu


„GROUP ENIGMA MC“ DOO

37000 Kruševac, Miličina 1
tel. 037/432-578
e-mail: enigma.group.mc@gmail.com

Referent u knjigovodstvu

USLOVI: IV stepen stručne spreme, ekonom-
ski tehničar, 2 godine radnog iskustva.

Serviser građevinskih
mašina

USLOVI: IV stepen stručne spreme, servisni
mehaničar za građevinske mašine ili III
stepen stručne spreme, mehaničar za građe-
vinske mašine, 2 godine radnog iskustva.

Pomoćni radnik u magacinu

USLOVI: IV stepen stručne spreme, ekonom-
ski tehničar ili III stepen stručne spreme,
magacioner, rad u smenama.

OSTALO: Oglas je otvoren do 23.09.2011. godine.

SZR SA LON LEPOTE „VISAGE“ Subotica - Kozmetičar

SZR SA LON LEPOTE „VISAGE“

24000 Subotica, Nušićeva 3
tel. 024/532-735

Kozmetičar

USLOVI: III stepen stručne spreme, KV
kozmetičar, bez obzira na radno iskustvo,
posedovanje sanitarne knjižice, probni
rad 2 meseca. Prijave kandidata na broj
telefona: 024/532-735 ili lično na adresu
poslodavca, Nušićeva 3. Oglas je otvoren
do 05.09.2011. godine.

I.C.C. Dr POHL DOO Subotica - Lekar, Vođa kancelarije, Marketing saradnik, Pica majstor

I.C.C. Dr POHL DOO

24000 Subotica, Maksima Gorkog 8
tel. 024/672-071
e-mail: icckonkurs@gmail.com

Lekar
na određeno vreme od 12 meseci

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, zavr-
šen medicinski fakultet, lekar opšte
prakse, bez obzira na radno iskustvo, prob-
ni rad 1 mesec.

Vođa kancelarije
na određeno vreme od 12 meseci

USLOVI: VII/1 ili VI stepen, visoka ili
viša stručna sprema, bilo kog profila,
minimum 2 godine radnog iskustva na istim
ili sličnim poslovima, rad na računaru,
vozačka dozvola „B“ kategorije, engleski
jezik-srednji nivo, probni rad 1 mesec.

Marketing saradnik
na određeno vreme od 12 meseci
5 izvršilaca

USLOVI: najmanje IV stepen stručne spreme
u bilo kom zanimanju, probni rad 1 mesec.

Pica majstor
na određeno vreme od 12 meseci

USLOVI: III stepen stručne spreme u traže-
nom zanimanju, mađarski jezik-srednji nivo,
probni rad 1 mesec.
OSTALO: Prijave (CV) slati na adresu:
Maksima Gorkog 8 ili na e-mail: icckonkurs@
gmail.com. Zainteresovani kandidati mogu
da se jave i lično na adresu poslodavca
ili na broj telefona: 024/672-071. Osobe
za kontakt: Eva Fabo ili Katalin Deak. Rok
za prijavljivanje je

„NORTH COMPUTERS“ DOO Subotica - Administrativni radnik komercijalista

„NORTH COMPUTERS“ DOO

24000 Subotica, Nikole Demonje 14
e-mail: sloba73@tippnet.rs

Administrativni radnik-
komercijalista

na određeno vreme od 12 meseci
USLOVI: IV stepen stručne spreme, završe-
na srednja ekonomska škola, gimnazija ili
srednja škola tehničke struke (mašinska,
elektro, saobraćajna), rad na računaru-
Office paket, Internet, mađarski i engleski
jezik-srednji nivo, poželjno do 40 godina
starosti, probni rad 3 meseca. Obavezno
lice sa prebivalištem u Subotici. Prija-
ve (CV) slati isključivo na e-mail: sloba73@
tippnet.rs. Rok za prijavljivanje je 15 dana.

DOO „LETIĆ-WOLTEX“ Novi Sad - Šivačica-krojačica

DOO „LETIĆ-WOLTEX“

21000 Novi Sad, Sajlovo VII br. 5
tel. 063/8065-273
e-mail: leticwoltex@gmail.com

Šivačica-krojačica

na određeno vreme 12 meseci
5 izvršilaca

USLOVI: III stepen stručne spreme u nave-
denom zanimanju, radno iskustvo 12 meseci.
Oglas je otvoren do popune radnih mesta.

„CENTROTEXTIL“ AD Beograd - Električar

„CENTROTEXTIL“ AD
11000 Beograd, Knez Mihailova 1-3
tel. 011/2019-172

Električar

na određeno vreme od 2 meseca
USLOVI: III stepen stručne spreme, elektri-
čar, sa najmanje 10 godina radnog iskustva.
Konkurs je otvoren do popune radnog mesta.

Bogatić - Direktor

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

OPŠTINE BOGATIĆ
Bogatić, Mike Vitomirovića 1
tel. 015/7787-505

Direktor

na period od četiri godine
USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, PMF-
diplomirani turizmolog; PMF-profesor
geografije; ekonomski fakultet-menadžer u
turizmu, najmanje tri godine radnog isku-
stva. Potrebna dokumentacija: biografija,
overena fotokopija diplome, uverenje o
državljanstvu, fotokopija radne knjižice

BOGATIĆ - Daktilograf

OPŠTINA BOGATIĆ

OPŠTINSKA UPRAVA
15350 Bogatić, Mike Vitomirovića 1

Daktilograf

USLOVI: završena osnovna škola, kurs
daktilografije i položen ispit za dakti-
lografa prve klase. Prijavu na oglas može
podneti lice koje pored navedenih uslova
ispunjava i opšte uslove utvrđene čl. 6
Zakona o radnim odnosima u državnim orga-
nima: da je državljanin Republike Srbije;
da je punoletno; da ima opštu zdravstve-
nu sposobnost; da nije osuđivano za kri-
vično delo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest meseci ili za kažnjivo
delo koje ga čine nepodobnim za obavljanje
poslova u državnom organu. Uz prijavu na
oglas dostaviti: izvod iz matične knjige
rođenih; uverenje o državljanstvu Repu-
blike Srbije; uverenje o opštoj zdrastvenoj
sposobnosti (dostavlja samo izabrani kan-
didat); overenu kopiju svedočanstva o zavr-
šenoj osnovnoj školi; dokaz o završenom
kursu daktilografije i uverenje o polo-
ženom ispitu za daktilografa prve klase.
Potrebni dokazi se predaju u originalu ili
kao overene kopije. Neblagovremene i nepo-
tpune prijave neće se razmatrati. Prijave
slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom:
„Prijava na oglas“.

Novi Sad - Sekretar društva

AD „LABUDNjAČA “


21426 Vajska, Masarikova 26
tel. 011/2016-146

Sekretar društva

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, dip-
lomirani pravnik. Probni rad 3 meseca.
Oglas ostaje otvoren do popune radnog mes-
ta.

Novi Sad - Samostalni stručni

OPŠTINSKO JAVNO

PRAVOBRANILAŠTVO
21460 Vrbas, Palih boraca 9c
tel. 021/704-769

Samostalni stručni

saradnik
USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, završen
pravni fakultet, položen pravosudni ispit, 4
godine radnog iskustva na pravnim poslovima.
Kandidati treba da dostave: diplomu ili uve-
renje o završenoj školi (original ili ove-
renu fotokopiju), uverenje o državljanstvu,
izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da
imaju opštu zdravstvenu sposobnost, da nisu
osuđivani za krivično delo na bezuslovnu
kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci
ili za kažnjivo delo koje ih čini nepodobnim
za obavljanje poslova u državnom organu, uve-
renje o radnom iskustvu, uverenje o položenom
pravosudnom ispitu. Nepotpune i neblagovre-
mene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Loznica - Direktor

PONOVO OGLAŠAVA

TURISTIČKA ORGANIZACIJA
OPŠTINE KRUPANj
15314 Krupanj, Mačkov kamen 3

Direktor

na mandatni period od 4 godine
USLOVI: Pored opštih uslova propisanih
Zakonom o radu, kandidat treba da ima visoku
stručnu spremu, turističkog ili ekonomsko-
pravnog smera; najmanje godinu dana radnog
iskustva. Uz prijavu kandidat podnosi: uve-
renje o državljanstvu, izvod iz matične knjige
rođenih; uverenje da se protiv njega ne vodi
krivični postupak; overenu fotokopije diplo-
me (dokaz o završenom fakultetu); potvrdu o
radnom iskustvu ili overenu fotokopiju radne
knjižice, uverenje o opštoj zdravstvenoj spo-
sobnosti i biografske podatke sa pregledom
kretanja u službi. Prijave slati na adresu
ustanove, u roku od 15 dana od dana objavlji-
vanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene
prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kikinda - Arhivista

ISTORIJSKI ARHIV
24400 Senta, Trg maršala Tita 1/II
tel. 024/811-037

Arhivista

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, polo-
žen ispit za arhiviste; 1 godina radnog
iskustva; znanje jezika građe koja se čuva u
arhivu, tj. srpskog i mađarskog jezika; pozna-
vanje jednog od jezika: latinski ili nemački.
Prednost imaju kandidati koji samostalno
mogu da rade na računaru na obradi podata-
ka. Rok za prijavu je 15 dana od dana obja-
vljivanja u publikaciji „Poslovi“. Molbe se
dostavljaju na gorenavedenu adresu.

Jagodina - Poslovi za urbanizam i prostorno planiranje

OPŠTINSKA UPRAVA


DESPOTOVAC
35213 Despotovac
Milosava Zdravkovića Resavca 4

Poslovi za urbanizam i
prostorno planiranje
u Opštinskoj upravi Despotovac

USLOVI: visoka stručna sprema, završen
arhitektonski fakultet, položen stručni
ispit za rad u organima državne uprave,
radno iskustvo od dve godine, da je kandidat
državljanin Republike Srbije, da je punole-
tan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da nije osuđivan za krivično delo na bezu-
slovnu kaznu zatvora od najmanje šest mese-
ci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepo-
dobnim za obavljanje poslova u državnoj
upravi, poznavanje rada na računaru.