PREPORUČITE:

07. 09. 2011.

„ECO PROTEXI“ DOO Novi Beograd - Inženjer zaštite životne sredine

„ECO PROTEXI“ DOO


11070 Novi Beograd, Milutina Milankovića 9b
tel. 011/228-30-26


Inženjer zaštite životne
sredine
na određeno vreme od 12 meseci
2 izvršioca


USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, dip-
lomirani inženjer hemijske tehnologije,
smer hemijsko inženjerstvo ili inženjer-
stvo zaštite životne sredine ili diplo-
mirani mašinski inženjer, smer procesna
tehnika i zaštita životne sredine, probni
rad 1 mesec, poznavanje rada na računaru
(Word, Excel, PowerPoint), vozačka dozvola
„B“ kategorije, viši nivo engleskog jezi-
ka, poželjna licenca inženjerske komore,
poželjno radno iskustvo na poslovima zaš-
tite životne sredine ili projektovanja.
Prijave slati na e-mail: office@ecoprotexi.rs.

OZNA INŽENjERING d.o.o. Beograd

OZNA INŽENjERING d.o.o.


Beograd, Višnjička 162
tel. 011/2785-515


Zidar
10 izvršilaca
Opis posla: malteracija, podziđivanje ili
zidanje.


Tesar
10 izvršilaca
Opis posla: priprema pozicije za šalo-
vanje, postavljanje oplata, rukovanje tes-
terama.


Armirač
10 izvršilaca
Opis posla: armiranje pozicije, vezivanje
gvožđa.


Zavarivač
10 izvršilaca
Opis posla: zavarivanje pozicije (sučeono,
ugaono i nadglavno); zavarivanje elektro-
lučno i zavarivanje u zoni inertnim gasom
CO.
Posebna znanja i veštine: vozačka dozvola
B kategorije, poželjan atest za zavarivanje.


Bravar
10 izvršilaca
Opis posla: vrši obaranje ivica brusi-
licom, zabušivanje/bušenje, brušenje po
varu.
Posebna znanja i veštine: vozačka dozvola
B kategorije.


OSTALO ZA SVA RADNA MESTA: Mesto rada:
Beograd (radovi se izvode na mostu „Gaze-
la“). Radni odnos se zasniva na određeno
vreme - 3 meseca. Obrazovanje: minimum
završena osnovna škola. Radno iskustvo:
obavezno je radno iskustvo na navedenim
poslovima. Obezbeđen je smeštaj u zidanim
objektima i barakama, ishrana - tri obro-
ka, prevoz od mesta smeštaja do mesta rada,
redovna isplata ličnih dohodaka od 25.
do 30. u mesecu za prethodni mesec, obez-
beđena zaštitna sredstva za rad. Neophod-
na su lekarska uverenja za rad na visini sa
obrascem 3. Vikendom se ne radi. Konkurs je
otvoren do popune radnih mesta. Zaintere-
sovani kandidati treba da se obrate osobi
za kontakt na gorenavedeni broj telefona
ili pošalju prijavu poštom. Lice za kon-
takt: Zorica Ristić.

06. 09. 2011.

KONCERN „FARMAKOM MB “ ŠABAC

KONCERN „FARMAKOM MB “


ŠABAC
FABRIKA AKUMULATORA
SOMBOR AD SOMBOR
25000 Sombor, Gradina 3
tel. 025/467-100


Glavni inženjer mašinskog
održavanja


USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, dip-
lomirani mašinski inženjer-automatičar;
1 godina radnog iskustva u struci; znanje
engleskog jezika; poznavanje rada na raču-
naru - viši nivo; probni rad 3 meseca.


Glavni inženjer
elektroodržavanja


USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme,
diplomirani inženjer elektrotehnike;
1 godina radnog iskustva u struci; znanje
engleskog jezika; poznavanje rada na raču-
naru - viši nivo; probni rad 3 meseca.


Tehnolog u proizvodnji


USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme,
diplomirani inženjer tehnologije - smer
elektrohemija; 1 godina radnog iskustva u
struci; znanje engleskog jezika; poznavanje
rada na računaru - viši nivo; probni rad
3 meseca.


Samostalni stručni
saradnik na poslovima
zastupanja, normativne
delatnosti i upravljanja


USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, dip-
lomirani pravnik; položen pravosudni
ispit; 1 godina radnog iskustva u struci;
znanje engleskog jezika; poznavanje rada na
računaru - viši nivo; probni rad 3 meseca.
OSTALO: Prijave sa dokazima podnose se
u roku od 8 dana od dana objavljivanja, na
navedenu adresu. Neblagovremene i nepo-
tpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

„LAMES“ DOO Sremska Mitrovica

„LAMES“ DOO


22000 Sremska Mitrovica
Jarački put bb


Rukovodilac sektora
tehnologije i metode
na određeno vreme


Odgovornosti: sastavljanje i ažuriranje
plana delatnosti prema metodama i teh-
nologijama rada; određivanje proizvodnih
procesa i ciklusa; istraživanje novih teh-
nologija i metoda; sastavljanje/ažuriranje
FMEA Failure modes and effects analysis u
procesu; sastavljanje/ažuriranje radnih
ciklusa, Flow-Chart i tehničkih specifika-
cija; provera/analiza/rešavanje problema
u vezi kvaliteta nastalih u toku procesa
(ili zbog opreme).


USLOVI: VII stepen, tehničkog usmerenja;
iskustvo u tehnološkim i metodološkim
oblastima; poznavanje principa LEAN pro-
izvodnje; odlično poznavanje mašinstva i/
ili elektronike; poznavanje informatič-
kih procesa i aplikacionih paketa za PC
(poznavanje SAP-a je prednost); poznavanje
barem jednog stranog jezika (po mogućnosti
engleski). Rok za prijavu je 09.09.2011.
godine. CV i propratno pismo slati na
e-mail: perovic@liconsulting.rs ili poštom na
adresu firme. Nepotpune i neblagovremene
prijave neće se uzimati u razmatranje.


Rukovodilac službe
održavanja
na određeno vreme


Odgovornosti: izrada i ostvarenje planova
preventivnog i deduktivnog održavanja opre-
me i uređaja; prilagođavanje i standardiza-
cija svih uređaja prema propisanim bezbed-
nosnim normama; pridržavanje propisa za
zaštitu životne sredine; određivanje rad-
nih zadataka i organizacija posla po smena-
ma; identifikacija potrebe za obukom; pro-
cena performansi i troškova; kontinualna
analiza zahteva u smislu prostora, sredsta-
va, osoblja, lay-out, troškova i sprovođenja
mera u cilju kontinualnih poboljšanja.


USLOVI: srednja škola tehničke struke (IV
stepen); iskustvo u delatnostima održa-
vanja i upravljanja procesima i ljudima;
sposobnost procene troškova održavanja;
poznavanje mašinstva i/ili elektronike;
sposobnost rukovođenja u vanrednim situ-
acijama; poznavanje informatike i aplika-
cionih softverskih paketa; poznavanje jed-
nog stranog jezika je prednost. Rok za prijavu
je 09.09.2011. godine. CV i propratno pismo
slati na e-mail: perovic@liconsulting.rs ili
poštom na adresu firme. Nepotpune i nebla-
govremene prijave neće se uzimati u razma-
tranje.

AD „HEROJ PINKI “ Novi Sad - Rukovalac građevinskih mašina-pripravnik

AD „HEROJ PINKI “


21000 Novi Sad, Beogradski kej 51
tel. 021/421-177


Rukovalac građevinskih
mašina-pripravnik


za rad na deponiji na teritoriji
grada Beograda, na određeno vreme 6
meseci


2 izvršioca
USLOVI: III ili II stepen stručne spreme
u navedenom zanimanju, položen ispit za
rukovaoca građevinskih mašina i opšti
uslovi predviđeni zakonom i uslovima
Pravilnika o sistematizaciji poslova.


Uz zahtev kandidati su dužni da prilože
dokaz o završenoj školskoj spremi, kao i
uverenje o položenom ispitu za rukovao-
ca građevinskih mašina. Prijavu sa bio-
grafijom i dokazima o ispunjavanju uslova
oglasa dostaviti na gorenavedenu adresu,
sa naznakom „Za kadrovsku službu“.

„HIDROTEHNIKA - HIDROENERGETIKA “ AD


„HIDROTEHNIKA -
HIDROENERGETIKA “ AD
11000 Beograd, Braće Krsmanović 13
tel. 011/2181-888, lok. 146; 064/1959-688

Elektrotehničar
autoelektronike

na određeno vreme 12 meseci
2 izvršioca
USLOVI: IV stepen stručne spreme, elek-
trotehničar autoelektronike, automehani-
čar sa kursom iz autoelektronike, sa naj-
manje 6 meseci radnog iskustva. Konkurs je
otvoren do popune radnih mesta.

AD „MOTINS “ Novi Sad - Generalni direktor


AD „MOTINS “

21000 Novi Sad
Put partizanskog novosadskog odreda 6

Generalni direktor

USLOVI: visoka ili viša stručna spre-
ma, mašinske, metalurške, ekonomske ili
pravne struke, poznavanje jednog svet-
skog jezika (engleski ili nemački), radno
iskustvo najmanje 5 godina u privredi, od
toga 3 godine na rukovodećim poslovima, da
kandidat nije kažnjavan za krivična dela
u privredi. Prijave sa potrebnom dokumen-
tacijom dostaviti na adresu: Razvojna ban-
ka Vojvodine, Stražilovska 2, Novi Sad, sa
naznakom: „Konkurs za generalnog direkto-
ra AD MOTINS Novi Sad“, u roku od 15 dana
od dana objavljivanja.

„MICROFINANCE GROUP“ DOO Novi Beograd - Računovođa-vođenje proizvodnje


„MICROFINANCE GROUP“ DOO

11070 Novi Beograd
Đorđa Stanojevića 11a/16

Računovođa-vođenje
proizvodnje

USLOVI: VII/1 ili VI stepen stručne spre-
me, diplomirani ekonomista ili ekonomi-
sta, probni rad 4 meseca, poznavanje rada
na panteon softveru, ovlašćeni računo-
vođa, srednji nivo engleskog jezika, pozna-
vanje proizvodnje, radno iskustvo 5 godina,
iskustvo u radu u srednjim preduzećima
koja se bave proizvodnjom ili višego-
dišnje iskustvo u agencijskom knjigovod-
stvu. Prijave slati na e-mail: z.vukailovic@
microfinancegroup.rs.

STUDIO LEPOTE „VILA“ Beograd - Kozmetičar


STUDIO LEPOTE „VILA“

11000 Beograd, Savska 5/5
tel. 064/2622-388
e-mail: studio.vila@yahoo.com

Kozmetičar

na određeno vreme 12 meseci
USLOVI: IV ili III stepen stručne spreme,
poslovi kozmetičara, pedikira, manikira,
masaže, poželjno radno iskustvo. Konkurs
je otvoren do popune radnog mesta.

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNjA „ACA “ Beograd - Muški frizer


SAMOSTALNA ZANATSKA

RADNjA „ACA “
11000 Beograd, Đorđa Jovanovića 13
tel. 060/3225-838

Muški frizer

USLOVI: III stepen stručne spreme, muški
frizer, sa radnim iskustvom od najmanje
jedne godine. Konkurs je otvoren do popune
radnog mesta.

DOO „ŠTAM PARIJA BALKAN “ Inđija


DOO „ŠTAM PARIJA BALKAN “

22320 Inđija, Jovana Popovića 118
tel. 022/561-641

Ofset mašinista tabačne
štampe

2 izvršioca
USLOVI: završena škola III ili IV ste-
pen, odgovarajuće stručne spreme, lekar-
sko uverenje, radno iskustvo od minimum
5 godina, diploma o položenom stručnom
ispitu. Kandidati koji učestvuju na kon-
kursu moraju da budu stručno osposobljeni
i da poseduju potrebno znanje i iskustvo u
radu na ofset mašinama za tabačnu štam-
pu: na višebojnim mašinama od formata
A2, B2, B1 šestobojnoj. Kandidati moraju
da budu timski orijentisani, ambiciozni
i samoinicijativni. Uz to, treba da pose-
duju vozačku dozvolu „B“ kategorije. Kan-
didati koji budu ušli u uži izbor moraće
znanje da potvrde i u samoj štampariji na
probnom radu, nakon čega će se sa odabra-
nim kandidatima zaključiti ugovori o radu
na neodređeno vreme. Kandidat je dužan
da uz prijavu dostavi: biografiju sa lič-
nim podacima i kretanju u službi, overen
prepis ili overenu fotokopiju diplome o
stručnoj spremi, overen prepis ili overenu
fotokopiju uverenja o položenom stručnom
ispitu, potvrdu da ima najmanje 5 godina
radnog staža na traženim poslovima, odgo-
varajuće lekarsko uverenje-ne starije od 6
meseci (podneti pre zaključivanja ugovo-
ra). Rok za podnošenje prijava je 15 dana
od dana objavljivanja konkursa, na adresu
preduzeća, sa naznakom: „Konkurs za radno
mesto ofset mašinista tabačne štampe“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće
se razmatrati. Bliža obaveštenja mogu se
dobiti u sekretarijatu preduzeća, na broj
telefona: 022/561-641.

Ofset mašinista na roto

novinskoj štampi

2 izvršioca
USLOVI: završena škola III ili IV ste-
pen, odgovarajuće stručne spreme, lekar-
sko uverenje, radno iskustvo od minimum
5 godina, diploma o položenom stručnom
ispitu. Kandidati koji učestvuju na kon-
kursu moraju da budu stručno osposobljeni
i da poseduju potrebno znanje i iskustvo

u radu na rotacionim novinskim maši-
nama hit set i kold set štampe: „ROLAND
POLIMAN“ 10 boja, „ALBERT 200“ 12 boja,
„GOSS SUBORMAN“ 8 boja. Kandidati moraju
da budu timski oirjentisani, ambiciozni
i samoinicijativni. Uz to, treba da pose-
duju vozačku dozvolu „B“ kategorije. Kan-
didati koji budu ušli u uži izbor moraće
znanje da potvrde i u samoj štampariji na
probnom radu, nakon čega će se sa odabra-
nim kandidatima zaključiti ugovori o radu
na neodređeno vreme. Kandidat je dužan
da uz prijavu dostavi: biografiju sa lič-
nim podacima i kretanju u službi, overen
prepis ili overenu fotokopiju diplome o
stručnoj spremi, overen prepis ili overenu
fotokopiju uverenja o položenom stručnom
ispitu, potvrdu da ima najmanje 5 godina
radnog staža na traženim poslovima, odgo-
varajuće lekarsko uverenje-ne starije od 6
meseci (podneti pre zaključivanja ugovo-
ra). Rok za podnošenje prijava je 15 dana
od dana objavljivanja konkursa, na adresu
preduzeća, sa naznakom: „Konkurs za rad-
no mesto ofset mašinista roto štampe“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće
se razmatrati. Bliža obaveštenja mogu se
dobiti u sekretarijatu preduzeća, na broj
telefona: 022/561-641.

Knjigovezac i radnik

rukovalac doradnih mašina
u štampariji

2 izvršioca
USLOVI: završena škola III ili IV ste-
pen, odgovarajuće stručne spreme, lekar-
sko uverenje, radno iskustvo od minimum
5 godina, diploma o položenom stručnom
ispitu. Kandidati koji učestvuju na konkur-
su moraju da budu stručno osposobljeni i da
poseduju potrebno znanje i iskustvo u radu
na mašinama u knjigoveznici: grafičkim
noževima; falc mašinama; tul mašina-
ma; revijalnoj Brener i MILER MARTINI
mašini; insertirki; binderu itd. Kandi-
dati moraju da budu timski orijentisani,
ambiciozni i samoinicijativni. Uz to, tre-
ba da poseduju vozačku dozvolu „B“ katego-
rije. Kandidati koji budu ušli u uži izbor
moraće znanje da potvrde i u samoj štampa-
riji na probnom radu, nakon čega će se sa
odabranim kandidatima zaključiti ugovori
o radu na neodređeno vreme. Kandidat je
dužan da uz prijavu dostavi: biografiju sa
ličnim podacima i kretanju u službi, ove-
ren prepis ili overenu fotokopiju diplo-
me o stručnoj spremi, overen prepis ili
overenu fotokopiju uverenja o položenom
stručnom ispitu, potvrdu da ima najmanje
5 godina radnog staža na traženim poslo-
vima, odgovarajuće lekarsko uverenje-ne
starije od 6 meseci (podneti pre zaključi-
vanja ugovora). Rok za podnošenje prijava
je 15 dana od dana objavljivanja konkursa,
na adresu preduzeća, sa naznakom: „Kon-
kurs za radno mesto knjigovezac i radnik
rukovalac doradnih mašina u štampariji“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće
se razmatrati. Bliža obaveštenja mogu se
dobiti u sekretarijatu preduzeća, na broj
telefona: 022/561-641.

Grafički dizajner


USLOVI: završena škola III ili IV stepen,
odgovarajuće stručne spreme, lekarsko uve-
renje, radno iskustvo od minimum 5 godina,
diploma o položenom stručnom ispitu. Kan-
didati koji učestvuju na oglasu moraju da budu
stručno osposobljeni i da poseduju potrebno
znanje i iskustvo na izradi grafičkog dizaj-
na za potrebe „ŠTAMPARIJE BALKAN“. Kandi-
dat mora da poznaje rad na računaru, i to u
programima: Office paket (Word, Excel); Adobe
Photoshop CSZ; Adobe Indesign CSZ; CorelDraw
X3; Adobe Acrobat 8 Professional; Adobe Illustrator
CSZ. Kandidati moraju da budu timski orijen-
tisani, ambiciozni i samoinicijativni. Uz to,
treba da poseduju vozačku dozvolu „B“ katego-
rije. Kandidati koji budu ušli u uži izbor
moraće znanje da potvrde i u samoj štam-
pariji na probnom radu, nakon čega će se sa
odabranim kandidatima zaključiti ugovori o
radu na neodređeno vreme. Kandidat je dužan
da uz prijavu dostavi: biografiju sa ličnim
podacima i kretanju u službi, overen prepis
ili overenu fotokopiju diplome o stručnoj
spremi, overen prepis ili overenu fotoko-
piju uverenja o položenom stručnom ispitu,
potvrdu da ima najmanje 5 godina radnog staža
na traženim poslovima, odgovarajuće lekar-
sko uverenje-ne starije od 6 meseci (podneti
pre zaključivanja ugovora). Rok za podnoše-
nje prijava je 15 dana od dana objavljivanja
konkursa, na adresu preduzeća, sa naznakom:
„Konkurs za radno mesto grafički dizajner“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se
razmatrati. Bliža obaveštenja mogu se dobiti
u sekretarijatu preduzeća, na broj telefona:
022/561-641.

Operater na CT P uređaju
na određeno vreme

USLOVI: završena škola III ili IV stepen,
odgovarajuće stručne spreme, lekarsko uve-
renje, radno iskustvo od minimum 5 godi-
na, diploma o položenom stručnom ispitu.
Kandidati koji učestvuju na konkursu moraju
da budu stručno osposobljeni i da poseduju
znanje i iskustvo na radu na CTP uređaju:
AGFA EXALIBUR B1. Pored toga, kandidati
moraju da poznaju rad na računaru, rad na
ploteru i rad na pripremi za štampu. Kan-
didati moraju da budu timski orijentisani,
ambiciozni i samoinicijativni. Uz to, tre-
ba da poseduju vozačku dozvolu „B“ katego-
rije. Kandidati koji budu ušli u uži izbor
moraće znanje da potvrde i u samoj štam-
pariji na probnom radu, nakon čega će se
sa odabranim kandidatima zaključiti ugo-
vori o radu na određeno vreme. Kandidat je
dužan da uz prijavu dostavi: biografiju sa
ličnim podacima i kretanju u službi, ove-
ren prepis ili overenu fotokopiju diplo-
me o stručnoj spremi, overen prepis ili
overenu fotokopiju uverenja o položenom
stručnom ispitu, potvrdu da ima najmanje
5 godina radnog staža na traženim poslo-
vima, odgovarajuće lekarsko uverenje-ne
starije od 6 meseci (podneti pre zaključi-
vanja ugovora). Rok za podnošenje prijava
je 15 dana od dana objavljivanja konkursa,
na adresu preduzeća, sa naznakom: „Konkurs
za radno mesto operater na CTP uređaju“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće
se razmatrati. Bliža obaveštenja mogu se
dobiti u sekretarijatu preduzeća, na broj
telefona: 022/561-641.

DOO „PANŠPED “ Novi Sad -Direktor RJ robno-transportni terminal


DOO „PANŠPED “

21000 Novi Sad, Vojvode Šupljikca 40
tel. 021/423-800, 423-801
e-mail: pansped@pansped.rs

Direktor RJ robno-
transportni terminal

USLOVI: VII stepen stručne spreme, diplo-
mirani saobraćajni inženjer, diplomira-
ni ekonomista, aktivan rad u svim MS Office
programima, vozačka dozvola „B“ kategorije,
znanje engleskog jezika, radno iskustvo na
poslovima rukovođenja, na poslovima skla-
dištenja i distribucije 5 godina. Prija-
ve slati poštom, na gorenavedenu adresu
ili na gorenavedenu e-mail adresu. Oglas je
otvoren do 30.09.2011. godine.

WOOLLINE D.O.O. Beograd - Menadžer prodaje


WOOLLINE D.O.O.

Beograd, Brane Petronijevića 2
tel. 011/3606-390
e-mail: info.woolline@gmail.com

Menadžer prodaje

5 izvršilaca - Zrenjanin, Vršac,
Pančevo, Ruma, Sremska Mitrovica
Opis posla: prodaja turističkih aranžma-
na, ekskluzivne vunene, posteljine i apara-
ta za domaćinstvo.
USLOVI: VI stepen stručne spreme, bez
obzira na vrstu škole; vozačka dozvola B
kategorije; postoji mogućnost obezbeđi-
vanja smeštaja; puno radno vreme - 8 sati
dnevno; rad na terenu; neophodno je posedo-
vanje sopstvenog vozila. Poslodavac orga-
nizuje profesionalnu obuku za menadžere
prodaje u Rovinju. Neophodno je posedovanje
pasoša.
OSTALO: Konkurs je otvoren do popune rad-
nog mesta. Zainteresovani kandidati treba
da se obrate osobi za kontakt, na gorena-
vedeni broj telefona ili pošalju svoj CV.
Lice za kontakt: Selena Arsenov.

AD „ĐERDAP TURIST “ Kladovo - Kuvar jednostavnih jela


AD „ĐERDA P TURIST “
KLADOVO
Dunavska 50, Kladovo
tel. 019/801-520, 019/801-388

Kuvar jednostavnih jela

USLOVI: III stepen stručne spreme, mini-
mum 12 meseci radnog iskustva u struci;
rad u smenama, radno vreme 8 sati dnevno,
obezbeđena ishrana, lice starosti do 30
godina; program „Prva šansa 2010“ - zame-
na lica.

OSTALO: Konkurs je otvoren do 30.09.2011.
Zainteresovani kandidati treba da se jave
na gorenavedene brojeve telefona, osobama
za kontakt: Smilja Radić, Ljubiša Nakulo-
vić.

UGOSTITE LjSKA RADNjA „JAHTING KLUB KEJ “ - Beograd


UGOSTITE LjSKA RADNjA

„JA HTING KLUB KEJ “
11000 Beograd, Ušće bb
tel. 025/825-11-11

Kuvar

USLOVI: IV stepen stručne spreme u nave-
denom zanimanju; radno iskustvo 12 meseci;
terenski rad, obezbeđen smeštaj, obezbeđe-
na ishrana.

Konobar
na određeno vreme

USLOVI: IV ili III stepen stručne spreme
u navedenom zanimanju; radno iskustvo 12
meseci; terenski rad, obezbeđen smeštaj,
obezbeđena ishrana.

Bravar varilac
na određeno vreme

USLOVI: III stepen stručne spreme, brodo-
monter; 12 meseci radnog iskustva; teren-
ski rad, obezbeđen smeštaj, obezbeđena
ishrana.

Bravar
na određeno vreme

USLOVI: III stepen stručne spreme u nave-
denom zanimanju; terenski rad, obezbeđen
smeštaj, obezbeđen prevoz.

Mornar motorista
na određeno vreme

USLOVI: III stepen stručne spreme, pomor-
ski brodovođa; obuka za mornara; terenski
rad, obezbeđen smeštaj, obezbeđena ishra-
na.

Mornar
na određeno vreme

USLOVI: I stepen stručne spreme, terenski
rad, obezbeđen smeštaj, obezbeđena ishra-
na.

Radnik za rad sa

životinjama
na određeno vreme

USLOVI: IV stepen stručne spreme, veteri-

narski tehničar ili I stepen stručne spre-
me, NK radnik; šest meseci radnog isku-
stva.

Higijeničar
na određeno vreme

USLOVI: I stepen stručne spreme, NK rad-
nik; terenski rad, obezbeđen smeštaj, obez-
beđena ishrana.
Rok za prijavljivanje je 30.09.2011. godine.

DOO „S-NAJDANOV “ Niš - Izvršilac na liniji tehničkog pregleda


DOO „S-NAJDANOV “

18000 Niš, Žikice Španca 68
tel. 063/420-608

Izvršilac na liniji
tehničkog pregleda

3 izvršioca

USLOVI: VI stepen stručne spreme, inženjer
drumskog saobraćaja; IV stepen stručne
spreme, tehničar drumskog saobraćaja; III
stepen stručne spreme, automehaničar; rad-
no iskustvo 12 meseci; vozačka dozvola „B“
kategorije; vozačka dozvola „C“ kategorije;
engleski jezik-početni nivo.

„AUTOSAOBRAĆAJ “ AD Kragujevac - Vozač-kondukter


„AUTOSAOBRAĆAJ “ AD

34000 Kragujevac, Kneza Mihaila 70
tel. 034/353-792

Vozač-kondukter
na određeno vreme 3 meseca

5 izvršilaca

USLOVI: IV ili III stepen stručne spreme
u navedenom zanimanju; položen vozač-
ki ispit „D“ kategorije; najmanje 3 godine
radnog iskustva na poslovima vozača. Uz
prijavu na konkurs kandidati su u obavezi
da prilože originale ili overene foto-
kopije sledećih dokumenata: svedočanstva
završenog razreda i diploma; izvoda iz
matične knjige rođenih; radne knjižice;
vozačke dozvole „D“ kategorije; lekarsko
uverenje; fotokopija lične karte. Prijave
na konkurs, sa kratkom biografijom i odgo-
varajućom dokumentacijom, dostaviti lično
ili preporučenom pošiljkom. Nepotpune,
nerazumljive, nedopuštene ili neblagov-
remene molbe i prijave uz koje nisu prilo-
ženi svi potrebni dokazi, neće se uzeti u
razmatranje.

„PABLIC S.M.“ DOO Beograd - Komercijalista


„PABLIC S.M.“ DOO
11000 Beograd, Beočinska 11
tel. 011/2960-450, 063/8675-760
e-mail: lokalnenovine@gmail.com

Komercijalista
za rad na terenu Beograd-Zemun

USLOVI: najmanje IV stepen stručne spre-
me u bilo kom zanimanju. Lice za kontakt:
Snežana.

„SAURON SATELLITES“ DOO Novi Sad - Poslovođa servisa za ugradnju auto-stakala, Serviser za ugradnju autostakala


„SAURON SATELLITES“ DOO

21000 Novi Sad, Aranj Janoša 2
tel. 064/158-48-78
e-mail: sava.zivanic@gmail.com

Oglašava radna mesta za rad u servi-
su za ugradnju auto-stakala u Subotici:

Poslovođa servisa za
ugradnju auto-stakala

USLOVI: III stepen stručne spreme u zani-
manju autolimar, 12 meseci radnog isku-
stva na traženim poslovima, osnovi rada
na računaru, mađarski jezik-viši nivo,
vozačka dozvola „B“ kategorije, probni rad
1 mesec.

Serviser za ugradnju auto-
stakala

USLOVI: III stepen stručne spreme, autoli-
mar, 12 meseci radnog iskustva na navede-
nim poslovima, osnovi rada na računaru,
mađarski jezik-srednji nivo, vozačka doz-
vola „B“ kategorije, probni rad 1 mesec.

OSTALO: Prijave (CV) slati na e-mail: sava.
zivanic@gmail.com. Oglas je otvoren do
15.09.2011. godine.

„MERIT INVEST “ DOO Subotica - Knjigovođa


„MERIT INVEST “ DOO

24000 Subotica, Nadežde Petrović 23
e-mail: merit_su@eunet.rs

Knjigovođa

USLOVI: IV stepen stručne spreme, eko-
nomske struke, ekonomski tehničar, radno
iskustvo na kompletnim knjigovodstvenim
poslovima, licenca za obavljanje knji-
govodstveno-računovodstvenih poslova
i izradu bilansa, rad na računaru (Word,
Excel, Internet), vozačka dozvola „B“ kate-
gorije, poželjno znanje engleskog jezika,
ali nije uslov. Prijave (CV) slati isklju-
čivo na e-mail: merit_su@eunet.rs. Rok za
prijavljivanje je 15 dana od dana objavlji-
vanja oglasa.

RESTORAN „JET-SET“ Novi Sad - Konobar


RESTORAN „JET-SET“

21000 Novi Sad, Temerinski put 41
Tel. 021/6414-511

Konobar
na određeno vreme 3 meseca
3 izvršioca

USLOVI: IV ili III stepen stručne spreme u
bilo kom zanimanju ili završena osnovna
škola, probni rad 1 mesec. Rok za podnoše-
nje prijava je 15 dana.

KNjIGOVODSTVENA AGENCIJA „BILANS “ - Administrativni radnik


KNjIGOVODSTVENA AGENCIJA

„BILANS “
21000 Novi Sad, Petra Drapšina 39
tel. 021/472-3-472

Administrativni radnik

USLOVI: IV ili III stepen stručne spreme
u navedenom zanimanju, završena ekonomska
škola, probni rad 3 meseca. Rok za podno-
šenje prijava je 15 dana.

„GROUP ENIGMA MC“ DOO Kruševac - Referent u knjigovodstvu,Serviser građevinskih mašina, Pomoćni radnik u magacinu


„GROUP ENIGMA MC“ DOO

37000 Kruševac, Miličina 1
tel. 037/432-578
e-mail: enigma.group.mc@gmail.com

Referent u knjigovodstvu

USLOVI: IV stepen stručne spreme, ekonom-
ski tehničar, 2 godine radnog iskustva.

Serviser građevinskih
mašina

USLOVI: IV stepen stručne spreme, servisni
mehaničar za građevinske mašine ili III
stepen stručne spreme, mehaničar za građe-
vinske mašine, 2 godine radnog iskustva.

Pomoćni radnik u magacinu

USLOVI: IV stepen stručne spreme, ekonom-
ski tehničar ili III stepen stručne spreme,
magacioner, rad u smenama.

OSTALO: Oglas je otvoren do 23.09.2011. godine.

SZR SA LON LEPOTE „VISAGE“ Subotica - Kozmetičar

SZR SA LON LEPOTE „VISAGE“

24000 Subotica, Nušićeva 3
tel. 024/532-735

Kozmetičar

USLOVI: III stepen stručne spreme, KV
kozmetičar, bez obzira na radno iskustvo,
posedovanje sanitarne knjižice, probni
rad 2 meseca. Prijave kandidata na broj
telefona: 024/532-735 ili lično na adresu
poslodavca, Nušićeva 3. Oglas je otvoren
do 05.09.2011. godine.

I.C.C. Dr POHL DOO Subotica - Lekar, Vođa kancelarije, Marketing saradnik, Pica majstor

I.C.C. Dr POHL DOO

24000 Subotica, Maksima Gorkog 8
tel. 024/672-071
e-mail: icckonkurs@gmail.com

Lekar
na određeno vreme od 12 meseci

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, zavr-
šen medicinski fakultet, lekar opšte
prakse, bez obzira na radno iskustvo, prob-
ni rad 1 mesec.

Vođa kancelarije
na određeno vreme od 12 meseci

USLOVI: VII/1 ili VI stepen, visoka ili
viša stručna sprema, bilo kog profila,
minimum 2 godine radnog iskustva na istim
ili sličnim poslovima, rad na računaru,
vozačka dozvola „B“ kategorije, engleski
jezik-srednji nivo, probni rad 1 mesec.

Marketing saradnik
na određeno vreme od 12 meseci
5 izvršilaca

USLOVI: najmanje IV stepen stručne spreme
u bilo kom zanimanju, probni rad 1 mesec.

Pica majstor
na određeno vreme od 12 meseci

USLOVI: III stepen stručne spreme u traže-
nom zanimanju, mađarski jezik-srednji nivo,
probni rad 1 mesec.
OSTALO: Prijave (CV) slati na adresu:
Maksima Gorkog 8 ili na e-mail: icckonkurs@
gmail.com. Zainteresovani kandidati mogu
da se jave i lično na adresu poslodavca
ili na broj telefona: 024/672-071. Osobe
za kontakt: Eva Fabo ili Katalin Deak. Rok
za prijavljivanje je

„NORTH COMPUTERS“ DOO Subotica - Administrativni radnik komercijalista

„NORTH COMPUTERS“ DOO

24000 Subotica, Nikole Demonje 14
e-mail: sloba73@tippnet.rs

Administrativni radnik-
komercijalista

na određeno vreme od 12 meseci
USLOVI: IV stepen stručne spreme, završe-
na srednja ekonomska škola, gimnazija ili
srednja škola tehničke struke (mašinska,
elektro, saobraćajna), rad na računaru-
Office paket, Internet, mađarski i engleski
jezik-srednji nivo, poželjno do 40 godina
starosti, probni rad 3 meseca. Obavezno
lice sa prebivalištem u Subotici. Prija-
ve (CV) slati isključivo na e-mail: sloba73@
tippnet.rs. Rok za prijavljivanje je 15 dana.

DOO „LETIĆ-WOLTEX“ Novi Sad - Šivačica-krojačica

DOO „LETIĆ-WOLTEX“

21000 Novi Sad, Sajlovo VII br. 5
tel. 063/8065-273
e-mail: leticwoltex@gmail.com

Šivačica-krojačica

na određeno vreme 12 meseci
5 izvršilaca

USLOVI: III stepen stručne spreme u nave-
denom zanimanju, radno iskustvo 12 meseci.
Oglas je otvoren do popune radnih mesta.

„CENTROTEXTIL“ AD Beograd - Električar

„CENTROTEXTIL“ AD
11000 Beograd, Knez Mihailova 1-3
tel. 011/2019-172

Električar

na određeno vreme od 2 meseca
USLOVI: III stepen stručne spreme, elektri-
čar, sa najmanje 10 godina radnog iskustva.
Konkurs je otvoren do popune radnog mesta.

Bogatić - Direktor

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

OPŠTINE BOGATIĆ
Bogatić, Mike Vitomirovića 1
tel. 015/7787-505

Direktor

na period od četiri godine
USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, PMF-
diplomirani turizmolog; PMF-profesor
geografije; ekonomski fakultet-menadžer u
turizmu, najmanje tri godine radnog isku-
stva. Potrebna dokumentacija: biografija,
overena fotokopija diplome, uverenje o
državljanstvu, fotokopija radne knjižice

BOGATIĆ - Daktilograf

OPŠTINA BOGATIĆ

OPŠTINSKA UPRAVA
15350 Bogatić, Mike Vitomirovića 1

Daktilograf

USLOVI: završena osnovna škola, kurs
daktilografije i položen ispit za dakti-
lografa prve klase. Prijavu na oglas može
podneti lice koje pored navedenih uslova
ispunjava i opšte uslove utvrđene čl. 6
Zakona o radnim odnosima u državnim orga-
nima: da je državljanin Republike Srbije;
da je punoletno; da ima opštu zdravstve-
nu sposobnost; da nije osuđivano za kri-
vično delo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest meseci ili za kažnjivo
delo koje ga čine nepodobnim za obavljanje
poslova u državnom organu. Uz prijavu na
oglas dostaviti: izvod iz matične knjige
rođenih; uverenje o državljanstvu Repu-
blike Srbije; uverenje o opštoj zdrastvenoj
sposobnosti (dostavlja samo izabrani kan-
didat); overenu kopiju svedočanstva o zavr-
šenoj osnovnoj školi; dokaz o završenom
kursu daktilografije i uverenje o polo-
ženom ispitu za daktilografa prve klase.
Potrebni dokazi se predaju u originalu ili
kao overene kopije. Neblagovremene i nepo-
tpune prijave neće se razmatrati. Prijave
slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom:
„Prijava na oglas“.

Novi Sad - Sekretar društva

AD „LABUDNjAČA “


21426 Vajska, Masarikova 26
tel. 011/2016-146

Sekretar društva

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, dip-
lomirani pravnik. Probni rad 3 meseca.
Oglas ostaje otvoren do popune radnog mes-
ta.

Novi Sad - Samostalni stručni

OPŠTINSKO JAVNO

PRAVOBRANILAŠTVO
21460 Vrbas, Palih boraca 9c
tel. 021/704-769

Samostalni stručni

saradnik
USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, završen
pravni fakultet, položen pravosudni ispit, 4
godine radnog iskustva na pravnim poslovima.
Kandidati treba da dostave: diplomu ili uve-
renje o završenoj školi (original ili ove-
renu fotokopiju), uverenje o državljanstvu,
izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da
imaju opštu zdravstvenu sposobnost, da nisu
osuđivani za krivično delo na bezuslovnu
kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci
ili za kažnjivo delo koje ih čini nepodobnim
za obavljanje poslova u državnom organu, uve-
renje o radnom iskustvu, uverenje o položenom
pravosudnom ispitu. Nepotpune i neblagovre-
mene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Loznica - Direktor

PONOVO OGLAŠAVA

TURISTIČKA ORGANIZACIJA
OPŠTINE KRUPANj
15314 Krupanj, Mačkov kamen 3

Direktor

na mandatni period od 4 godine
USLOVI: Pored opštih uslova propisanih
Zakonom o radu, kandidat treba da ima visoku
stručnu spremu, turističkog ili ekonomsko-
pravnog smera; najmanje godinu dana radnog
iskustva. Uz prijavu kandidat podnosi: uve-
renje o državljanstvu, izvod iz matične knjige
rođenih; uverenje da se protiv njega ne vodi
krivični postupak; overenu fotokopije diplo-
me (dokaz o završenom fakultetu); potvrdu o
radnom iskustvu ili overenu fotokopiju radne
knjižice, uverenje o opštoj zdravstvenoj spo-
sobnosti i biografske podatke sa pregledom
kretanja u službi. Prijave slati na adresu
ustanove, u roku od 15 dana od dana objavlji-
vanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene
prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kikinda - Arhivista

ISTORIJSKI ARHIV
24400 Senta, Trg maršala Tita 1/II
tel. 024/811-037

Arhivista

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, polo-
žen ispit za arhiviste; 1 godina radnog
iskustva; znanje jezika građe koja se čuva u
arhivu, tj. srpskog i mađarskog jezika; pozna-
vanje jednog od jezika: latinski ili nemački.
Prednost imaju kandidati koji samostalno
mogu da rade na računaru na obradi podata-
ka. Rok za prijavu je 15 dana od dana obja-
vljivanja u publikaciji „Poslovi“. Molbe se
dostavljaju na gorenavedenu adresu.

Jagodina - Poslovi za urbanizam i prostorno planiranje

OPŠTINSKA UPRAVA


DESPOTOVAC
35213 Despotovac
Milosava Zdravkovića Resavca 4

Poslovi za urbanizam i
prostorno planiranje
u Opštinskoj upravi Despotovac

USLOVI: visoka stručna sprema, završen
arhitektonski fakultet, položen stručni
ispit za rad u organima državne uprave,
radno iskustvo od dve godine, da je kandidat
državljanin Republike Srbije, da je punole-
tan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da nije osuđivan za krivično delo na bezu-
slovnu kaznu zatvora od najmanje šest mese-
ci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepo-
dobnim za obavljanje poslova u državnoj
upravi, poznavanje rada na računaru.